Stort potensiale, mange barrièrer

Anders Magnus Løken, director i Deloitte, presenterte potensialer og barrièrer for overgang til sirkulær økonomi på Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Snart kommer også en rapport om virkemidler.

Anders Magnus Løken i Deloitte arbeider med å få fram kunnskapsgrunnlag til regjeringens lenge varslede nasjonale strategi for sirkulær økonomi. I to rapporter har de identifisert store potensialer i mange bransjer, men også en mengde barrièrer som kan bremse utviklingen.

Den etter hvert tradisjonelle Arendalsuka ble som kjent avlyst, men en haug med arrangementer utspant seg likevel, de fleste i Oslo. Avfall Norge har kastet seg på, og arrangerte 11. august den såkalte Sirkulær21-konferansen. Antallet tilstedeværende i salen var begrenset til 30, men rundt 80 fulgte arrangementet digitalt.

Navnet Sirkulær21 er valgt fordi det handler om politikkutformingen som nå skjer foran stortingsvalget neste år, og det ble arrangert en debatt mellom relativt enige stortingspolitikere fra hele spekteret av partier. Iveren etter å stimulere overgangen til sirkulær økonomi syntes stor, men som vanlig blir det litt vanskeligere når det kommer til hvilke konkrete grep som skal gjøres. Her fikk debattantene hjelp av Avfall Norges nybakte direktør Cecilie Lind. Hun ville at det skulle innføres krav om innblanding av resirkulerte råvarer i produksjon, og at det settes ned et utvalg som ser på hvordan selvkostregelverket kan styrkes, slik at det gir incentiver eller plikt til å ivareta og å utnytte ressursene i både avfall og slam.

Men det skal altså komme en nasjonal strategi for sirkulær økonomi i løpet av året, og for at denne skal inneholde mer enn store ord og generelle målsettinger er Deloitte satt på jobben med å utrede potensiale, barrièrer og aktuelle virkemidler. Dette skal nedfelle seg i tre ulike delrapporter, den første er allerede offentliggjort på Deloittes nettsider. Her framgår det at de største potensialene finnes innenfor prosessindustrien, landbruk og fiskeri, bygg og anlegg samt varehandel. – Disse bransjene står for 22% av BNP, men genererer halvparten av alt avfallet, sa Anders Magnus Løken.

Han tok også for seg innholdet i delrapport 2, som handler om barrièrer som kan hindre eller forsinke overgangen til en sirkulær økonomi. Her er det nok å ta av, Løken gikk gjennom både regulatoriske, økonomiske, teknologiske, strukturelle og kunnskapsmessige barrièrer. Han trakk fram regelverk med utilsiktede virkninger, mangel på kapital, digital umodenhet, manglende samarbeid og forvirring om hva som faktisk tjener miljøet som eksempler innenfor hver av disse gruppene. Alle de tre delrapportene – hvorav den siste altså handler om virkemidler – skal offentliggjøres i løpet av få uker. Så skal det hele sammenfattes i en sluttrapport som vil foreligge i løpet av september.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE