Derfor når ikke Norge EU-målet om materialgjenvinning av BA-avfall

K +

En vesentlig årsak til at Norge ligger under EU-målene for materialgjenvinning er at en stor andel knust betong deponeres. Foto Miljødirektoratet.

En større andel trevirke i BA-avfallet enn i andre land, strengere regler for gjenbruk av betong og manglende krav om materialgjenvinning i regelverket. Dette er hovedårsakene til at Norge ikke klarte målet om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall innen 2020.

 

På Byggavfallskonferansen 2023 presenterte Håkon Jentoft fra Niras den nye rapporten «Construction and demolition waste. New regulation for waste prevention, source separation and recycling rates». Den er bestilt av NHP-nettverket og skulle blant annet besvare følgende spørsmål:

Hvorfor når ikke Norge målet om 70 % materialgjenvinning av BA-avfallet?

Håkon Jentoft, seniorkonsulent i Niras, mener reglene for håndtering av BA-avfall bør skjerpes. Foto Astri Kløvstad

Jentoft tok først for seg hvor usikker og lite sammenlignbar statistikken for BA-avfall er. Eksempelvis opererer SSB med 44 % materialgjenvinning for BA-avfall i 2020, mens det i EU-rapporteringen, som er basert på de samme tallene, har blitt til 63 %. At land som Malta og Ungarn i denne statistikken ligger tett opp mot 100 % bidrar heller ikke til å øke tilliten. – EU-statistikken kan brukes til å se utviklingen over tid, men er ikke egnet til å sammenligne ulike land. Spørsmålet er om den er egnet som grunnlag for utforming av nye virkemidler, sa Jentoft.

Blant årsakene Jentoft dro fram for å forklare den lave materialgjenvinningsgraden i Norge var at den høye andelen trevirke i BA-avfallet, en fraksjon som fortsatt nesten utelukkende går til energigjenvinning. I Avfallsregnskapet 2021 framgår det at det var 235 000 tonn trevirke i BA-avfallet, noe som utgjør 8,3 % av den totale mengden.

En annen årsak er at nær halvparten av de tunge massene, betong og tegl, her i landet går til deponi. Dette skyldes delvis at norske regler for gjenbruk av disse massene er langt strengere enn i andre land. I 2020 ble det imidlertid lempet på reglene for innhold av seksverdig krom (økte fra 2 til 8 mg pr kg betong), så det er forventninger til at bruken av betong til utbyggingsformål vil øke framover.

Men mest opptatt var Jentoft av at det norske regelverket ikke i tilstrekkelig grad styrer BA-avfallet til materialgjenvinning. – De fleste europeiske land har krav til materialgjenvinning i sitt avfallsregelverk. I Norge er det krav til kildesortering av BA-avfall, men ikke krav til at det sorterte avfallet skal sendes til materialgjenvinning. Dette fører til at sortert avfall vil gå dit kostnaden er lavest, om ikke avfallsbesitter krever noe annet. Det bør innføres forbud mot å deponere eller forbrenne kildesortert BA-avfall som er egnet for materialgjenvinning, sa Håkon Jentoft.

EU har som tidligere omtalt varslet nytt og skjerpet regelverk også for BA-avfallet. Rapporten tar også for seg hvordan dette vil påvirke mengdene i Norge. Her mente Jentoft at fokuset på redusert riving og ombruk av byggematerialer vil kunne redusere mengden BA-avfall med 25 % og føre til økt materialgjenvinning, spesielt av fraksjonene betong og gips.

 

Les hele rapporten på byggemiljo.no

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE