Uavklarte regler om krom gjør det vanskelig å nå EU-målet for BA-avfall

Miljødirektoratets forskriftsforslag for betong og teglavfall – som 13 måneder etter at det ble presentert ennå ikke er oversendt Klima- og miljødepartementet –inneholder en grenseverdi for innhold av seksverdig krom på 2 mg pr kg. Men i det grunnvannsbaserte nabolandet Danmark – som gjenbruker praktisk talt all betong – finnes ingen slik grenseverdi.
Et uavklart regelverk i forhold til innholdet av seksverdig krom gjør at ombruk av betong fortsatt er kompisert.
Et uavklart regelverk i forhold til innholdet av seksverdig krom gjør at ombruk av betong fortsatt er kompisert.

EUs rammedirektiv for avfall setter krav om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall i 2020. Gjenvinningsandelen i Norge ble beregnet til 55 % i 2016 og skal kravet oppfylles kreves økt ombruk og gjenvinning av tunge masser som betong og tegl. Men dette vanskeliggjøres av strenge krav til hva betongen kan inneholde, spesielt av grenseverdiene for innholdet av seksverdig krom (Cr VI).

Krom finnes i all norsk betong, ganske enkelt fordi dette grunnstoffet forekommer i kalksteinen som er hovedingrediensen i sement. Men krom opptrer i ulike forbindelser med svært forskjellig giftighet, og det er altså den seksverdige formen som «kan forårsake kreft ved innånding, og er svært giftig for vannlevende organismer», som det står i Betongveilederen som Forum for miljøkartlegging har publisert. Hvilken form krom forekommer i avhenger av pH, og i den svært basiske sementen vil en større andel være seksverdig enn i et surere miljø.

Anke Oberender, leder for Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet i Danmark, kunne fortelle at det ikke finnes grenseverdier for seksverdig krom ved gjenbruk av betong i Danmark.
Anke Oberender, leder for Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet i Danmark, kunne fortelle at det ikke finnes grenseverdier for seksverdig krom ved gjenbruk av betong i Danmark.

Både på årets og fjorårets Byggavfallskonferanse var krom i betong et viktig tema. Prøveresultater som ble presentert viste til dels betydelig høyere verdier enn grenseverdien i Miljødirektoratets forskriftsforslag. Dette ble forøvrig presentert i januar i fjor og lagt ut på høring med frist 1. juni, men det er ennå ikke er oversendt Klima- og miljødepartementet. – Vi fikk svært mange høringsinnspill og arbeider fortsatt med denne forskriften, sier Vanja Alling i Miljødirektoratets miljøgiftavdeling til Kretsløpet.

I høringsnotatet som ledsaget forskriftsforslaget fremgår det for øvrig at denne grenseverdien for krom er en direkte overføring av tilsvarende normverdi for jord i forurensningsforskriften.

På Byggavfallskonferansen kom det også fram at prøvetakingen er komplisert og at resultatene fra ulike laboratoriers analyser av de samme prøvene sprikte voldsomt. Ombruk av betong har med andre ord foreløpig ikke blitt noe enklere, til tross for at det har blitt arbeidet i årevis for å få dette til.

Og på Byggavfallskonferansens dag 2 opptrådte danske Anke Oberender fra VCØB (Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet). Hun kunne berette om 87 % materialgjenvinning av dansk BA-avfall, et tall som er sterkt påvirket av at dette steinfattige landet gjennomfører en konsekvent ombruk av tyngre masser i ubundne bærelag.
På spørsmål fra salen om regler for seksverdig krom svarte Oberender at det ikke fantes grenseverdier for krom og «heller ikke hersket noen panikk om dette i Danmark».

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE