Vil gjøre det enklere å bruke brukte byggevarer om igjen

Den som selger eller gir bort en byggevare, har ikke nødvendigvis bedre forutsetninger enn kjøper for å oppgi produktdokumentasjon. Nå vil Regjeringen at disse dokumentasjonskravene i hovedsak fjernes. Men dokumentasjonskravene i byggteknisk forskrift, som retter seg mot brukeren av produktet, ligger fast.

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet  nå forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer.

− I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet at ressursene brukes mer effektivt. Derfor forenkler vi regelverket for å legge til rette for mer ombruk av brukte byggevarer, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding fra Regjeringen i dag.

− Byggenæringen forbruker enorme mengder ressurser, og produksjonen av nye byggevarer genererer store utslipp. Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, og byggenæringen er viktig for å få til dette, sier Astrup.

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak for å bidra til at byggenæringen blir mer sirkulær. Nå sender vi forslag til endringer i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) på høring, der formålet er enklere regler for produktdokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

I dag skal den som omsetter byggevaren ha oversikt over hvordan byggevaren er produsert, vurdert og behandlet, og skal utarbeide dokumentasjon. Den som skal bruke byggevaren, har ofte lite informasjon om selve produksjonsprosessen, og derfor bare ansvar for å etterspørre dokumentasjonen.

For brukte byggevarer vil dette ofte stille seg annerledes. Den som selger eller gir bort byggevaren, har ikke nødvendigvis bedre forutsetninger enn kjøper for å oppgi produktdokumentasjon. Regjeringen vil nå at dokumentasjonskravene, som i dag retter seg mot omsetningsleddet, i hovedsak fjernes. Samtidig ligger dokumentasjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK), som retter seg mot brukeren av produktet, fast.

− I dag selges ofte brukte byggevarer til lav pris eller gis bort. Dermed kan kostnadene ved å utarbeide produktdokumentasjon føre til at byggevarene heller kastes. Det er lite bærekraftig, skriver Astrup i pressemeldingen.

− I dag selges ofte brukte byggevarer til lav pris eller gis bort. Dermed kan kostnadene ved å utarbeide produktdokumentasjon føre til at byggevarene heller kastes. Det er lite bærekraftig. Vi foreslår derfor at kravene til å dokumentere produktegenskaper faller på aktøren med størst motivasjon til å vite mest mulig om produktet, sier Astrup.

Høringsforslaget er ett av flere tiltak som er gjennomført for å gi byggenæringen økt forutsigbarhet og enklere regler for ombruk av byggevarer.

Tidligere har departementet vært i kontakt med Europakommisjonen for å klargjøre det europeiske regelverket, og det er nå klart at byggevarer fra før 2013 som hovedregel ikke må CE-merkes ved ombruk. I mai lanserte Direktoratet for byggkvalitet en digital veileder for ombruk, for å sikre at næringen og privatpersoner på en enkel måte kan få oversikt over hvilke krav som gjelder for brukte byggevarer. Regjeringen har også tatt initiativ til å etablere et samordningsråd for å legge til rette for maskinlesbar produktdata, noe som blant annet skal legge til rette for mer ombruk. Bedre digital produktinformasjon vil kunne bidra til økt ombruk. Regjeringen har også foreslått at det skal innføres klimagassregnskap for næringsbygg og større boligbygg, og at nybygg skal designes slik at de enkelt kan demonteres hvis byggene må rives. Det vil gjøre det lettere å ombruke byggevarer ved riving.

– Summen av tiltakene vi nå innfører vil forhåpentligvis bidra til å gjøre ombruk av byggevarer enklere og mer lønnsomt for næringen. Dette er viktig både for å redusere utslipp og bidra til mindre forbruk av jomfruelige ressurser, sier Astrup.

Forslaget sendes på høring fra Direktorat for byggkvalitet (DiBK) med høringsfrist 9.11.2021.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE