Konsekvensutredning ut på høring

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har lagt den ut på høring. Ikke uventet konkluderer utredningen med at Dalen gruve egner seg som deponi.
Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.
Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.

Planprogrammet som ble fastsatt 13. juli skisserte i sin framdriftsplan at konsekvensutredningen skulle foreligge innen utgangen av august. Det holdt nesten, fire dager ut i september ble rapporten ferdigstilt. Der kan man lese at Bergmasse med lav permeabilitet og god bergmekanisk stabilitet gjør at de geologiske forholdene i og rundt Dalen gruve vurderes å være godt egnet for et underjordisk deponi for behandlet uorganisk farlig avfall.

Det er laget 21 delutredninger for de ulike temaene som skissert i planprogrammet, og i følge utredningen viser de ubetydelige til små negative konsekvenser – unntatt for naturmangfold ved Kongkleiv, altså der kaia hvor avfallet losses er planlagt. I følge rapporten vil løsninger som minimerer konflikten av tiltaket og konsekvensene for naturmangfold i Kongkleiv gjennomføres.

Konsekvensutredningen oppsummerer med at; basert på en samlet vurdering av de geologiske og hydrogeologiske forholdene i Dalen gruve, i kombinasjon med det deponerte avfallets geokjemiske egenskaper, vurderes det at underjordisk deponering av planlagt type stabilisert farlig avfall kan skje uten vesentlig miljørisiko. Utlekkingen fra det deponerte stabiliserte avfallet vil være liten og bergformasjonen vil oppfylle avfallsforskriftens krav til geologisk barriere.

Høringsfristen er 17. oktober og i følge pressemeldingen fra Regjeringen, skal høringsuttalelsene denne gangen være offentlige og bli publisert fortløpende på høringens nettside.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE