Ny rapport: Fortsatt behov for ny deponikapasitet

Norge har en usikker behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall, som aske fra avfallsforbrenningsanlegg, når Langøya er fylt opp omkring 2030.

Mengden uorganisk farlig avfall i Norge øker. Det er fortsatt behov for ny deponikapasitet, selv om økt gjenvinning kan redusere behovet på sikt.

Det viser en ny rapport om status og ventet utvikling av mengder, behandlingsmåter og teknologier for håndtering av uorganisk farlig avfall som Mepex Consult har utarbeidet for Miljødirektoratet. I tillegg har Miljødirektoratet gjort egne vurderinger av mulige effekter av et strengere regelverk for grensekryssende transport av farlig avfall til sluttbehandling og endringer i klassifiseringen av farlig avfall.

Det var Klima- og miljødepartementet som i 2023 ga Miljødirektoratet i oppdrag å samle oppdatert kunnskap, særlig om status for ny behandlingsteknologi for uorganisk farlig avfall. Nå er utredningen klar og i oversendelsesbrevet til departementet har direktoratet følgende konklusjon:

Vår vurdering er at det vil være behov for ny deponikapasitet på deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er fullt, selv med en vesentlig økning av ressursutnyttelsen av uorganisk farlig avfall.

Mye tyder på at mengdene farlig avfall som importeres til Norge vil avta når ny grensekryssforordning gjøres gjeldende. Hvordan vilkårene for eksport til sluttbehandling skal forstås, i tillegg til hva som skjer på nordisk nivå, kan være et viktig premiss i vurderingen av investeringer i gjenvinningsløsninger for flygeaske og andre typer uorganisk farlig avfall.

Det er sannsynlig at noen typer uorganisk farlig avfall vil kunne karakteriseres som stabilt, ikke reaktivt farlig avfall og samdeponeres med ordinært avfall på deponi for ordinært avfall etter behandling. I dag har vi ikke sikker informasjon om hvor mange av landets deponier for ordinært avfall som egner seg eller vil motta større mengder stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall.

Les hele oversendelsebrevet og rapporten her.

Det synes klart at det vil være et behov for deponikapasitet for uorganisk farlig avfall, også etter at deponeringen på Langøya er avsluttet, skriver Miljødirektoratet. Foto NOAH
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE