Nye regler for behandling av pyroteknisk avfall

K +

Juridisk utredningsleder Heidi Margareth Johansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte de nye reglene på Farlig avfallskonferansen.

DSB har utarbeidet en ny forskrift om pyrotekniske artikler som blant annet vil regulere hvordan disse artiklene skal behandles som avfall. Forskriften er etter en høringsrunde som resulterte i mange høringskommentarer, nå sendt over til Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om fastsettelse.

Heidi Margareth Johansen fra DSB presenterte forslagene til nye regler på Farlig avfallskonferansen som foregår i Bergen i disse dager.

De pyrotekniske artiklene deles inn i tre ulike kategorier, og det er først og fremst de i kategori F – de som brukes til underholdning, som fyrverkeri – som skal håndteres av de kommunale avfallsmottakene.

– Det er fyrverkeri i kategoriene F1, F2 og F3 i mengder opp til 10 kg netto eksplosivinnhold som heretter skal kunne oppbevares hos betjente kommunale mottaksordninger for farlig avfall. På avfallsanlegget kan dette fyrverkeriet oppbevares i inntil et år før viderelevering skal skje for tilintetgjøring. Når artiklene er på mottaksanlegget, må det oppbevares i vannbad i en beholder av gnistfritt materiale, og beholderen må være plassert på et godt ventilert sted for å forebygge ansamling av brannfarlige gasser, opplyste Johansen.

Det er produsenter, importører og distributører som for egen regning skal sørge for å hente fyrverkeriet på de betjente kommunale mottaksordningene, når mengden er oppe i det maksimalt tillatte. Uavhengig av mengden som leveres skal det uansett være innhenting en dag i året. Og innen seks måneder etter at fyrverkeriet er hentet, skal det tilintetgjøres.

–Aktørene kan gjerne samarbeide om en ordning for henting og tilintetgjøring, sa Johansen.

Hun opplyste også at brannvesenet blir tilsynsmyndighet for oppbevaring av pyrotekniske varer hos mottaksordningene.

På spørsmål fra salen om hvordan man så for seg oppbevaring av dette avfallet i vannbad ute vinterstid, svarte hun at det her er behov for ytterligere avklaringer.

Andre eksplosiver enn de nevnte skal ikke inn på mottaksanleggene. Eksplosiver som er skadet eller ikke lenger skal brukes skal leveres tilbake til produsent, importør eller distributør eller direkte til en virksomhet som har tillatelse til tilintetgjøring. DSB har oversikt over hvem dette er.

Av andre pyrotekniske artikler kan de i kategori P1, som kan brukes av forbrukere til tekniske formål, hele året leveres kostnadsfritt til virksomhet som selger slike artikler.

Artikler i kategori P2 skal produsenter, importører og distributører ta i retur og sørge for sikker tilintetgjøring av. Dette skal skje innen seks måneder etter at de er tatt i bruk.

DSB håper at forskriften kan tre i kraft på nyåret 2022.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE