Statens eiendommer på Raudsand solgt til Veidekke ASA

K +

Næringsminister Iselin Nybø godkjente på valgdagen 13. september at statens eiendommer på Raudsand selges til Veidekke ASA.  Etter lange forhandlinger er man enige om at kjøperen skal ta ansvar for opprydning av forurensning og avfall over bakken, mens staten fortsatt har ansvar for forurensning under bakken.

 

Raudsand er i dag mest kjent som et av alternativene for lokalisering av et nytt nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Men det er en lang industriell forhistorie som ligger bak transaksjonen som nylig ble bekjentgjort. I Raudsand Gruver ble det tatt ut jernmalm med et relativt høyt innhold av vanadium fra 1910 til virksomheten ble nedlagt i 1987, mange av årene med Elkem som eier.  Men i 1977 gikk eierskapet av gruveanlegget og arealene rundt over til Staten, i henhold til den såkalte hjemfallsretten (som for gruvevirksomhet ble opphevet i 1990).

Jernutvinningen etterlot seg to store sjakter som er mer enn 600 meter dype. Og på begynnelsen av 1990-tallet inngikk Staten en avtale med Aluscan om at selskapet kunne få fylle disse med avfall fra selskapets virksomhet. Siden fikk selskapet også tillatelse til mellomlagring av store mengder såkalt møllestøv, som er finmalt aluminiumoksid. Hensikten var å gjenvinne dette materialet, men det skjedde aldri, det ble i stedet plassert i åpne dagbrudd uten sigevannsoppsamling.

Håndteringen av dette avfallet medførte betydelige utslipp både til luft og vann, og i 2004 ble Aluscans styreformann og daglige leder dømt til 45 dagers fengsel i Høyesterett, blant annet for å ha anlagt en «lureledning» for avløpsvannet som førte det rett ut i fjorden. Dette var første gang noen ble sendt i fengsel for overtredelse av Forurensningsloven. Men da var Aluscan for lengst konkurs og håndteringen av dette møllestøvet har siden vært en hodepine for miljømyndighetene.

Så sent som i mai 2019 ga Miljødirektoratet et pålegg om opprydning/tildekking av møllestøvet med frist ut oktober i fjor. Veidekke ASA var mottaker av dette varselet, fordi selskapet har hatt en langvarig leieavtale for områdene der sekkene ligger. Nå har altså saken fått sin løsning, ved at Veidekke overtar eiendomsretten til området og tar ansvar for opprydningen av avfallet over bakken. Dette skal gjøres ved etablering av et nytt ordinært deponi på toppen av fjellet og dette arbeidet pågår for fullt.

Men dette påvirker så vidt Kretsløpet forstår ikke planene for nytt deponi for farlig avfall. Dette var tenkt anlagt i nye fjellhaller, men dette prosjektet er skrinlagt etter at Nesset kommune ble slått sammen med Molde og det dermed ble flertall imot i kommunestyret. I tillegg har Kronos Titan også gitt beskjed om at det ikke er aktuelt for bedriften å sende sitt avfall – den såkalte tynnsyra som reagerer med flyveaske – til Raudsand.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE