Strammer inn import av uorganisk farlig avfall

Av det uorganiske farlige avfallet som importeres til Norge er flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg den største fraksjonen.

Miljødirektoratet varsler en mer restriktiv holdning i et brev til importørene av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling. Slik import fra land utenfor Norden «vil som hovedregel få avslag», heter det her.

 

Innenfor Norden vil det fremdeles være større åpning for å få samtykke til import av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling, som følge av det etablerte samarbeidet i Norden på sluttbehandlingsløsninger for farlig avfall, heter det videre. Det må imidlertid også på dette området påregnes en innskjerping i forhold til gjeldende praksis. Miljødirektoratet vil i slike saker ha tett dialog med myndighetene i de andre nordiske landene, står det i brevet.

Både gjennom Baselkonvensjonen og EUs rammedirektiv for avfall er Norge forpliktet til å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall innenlands. Og som kjent går det litt trått med å etablere ny deponikapasitet for uorganisk farlig avfall, derfor blir det viktig å sørge for at etablert kapasitet utnyttes på best mulig måte. Overvåkningsorganet ESA påpekte dette i et brev til Klima- og miljødepartementet allerede i juni 2019. Derfor skjerper altså Miljødirektoratet nå importmulighetene, slik at den kapasiteten vi har igjen i større grad skal forbeholdes norskprodusert avfall.

Importen av farlig avfall har økt mye de siste årene og var i 2019 på 447 000 tonn. En stor andel av dette er aske fra forbrenningsanlegg, som NOAH tar imot og stabiliserer på Langøya. På selskapets nettsider opplyses det at NOAH tar imot 300 000 tonn askefraksjoner fra hele Nord-Europa. Men ifølge samfunnskontakt Unni Clausen i NOAH vil ikke innskjerpingen påvirke denne aktiviteten.

– Den betyr ikke noe i forhold til hvordan NOAH driver i dag. Det som blir rammet av denne endringen er import av uorganisk farlig avfall som skal gå til direkte deponering, avfall med såkalt D-status. I dag mottar ikke NOAH noe slikt avfall. Vi har i tidligere år tidvis mottatt små mengder i denne kategorien, men det er avsluttet.

Import av kalkholdig flyveaske som går til nøytralisering av restsyre mottatt fra norsk industri, avfall med såkalt R-status, er ikke omfattet av denne endringen. I denne kategorien mottar NOAH noe flyveaske fra forbrenningsverk utenfor Norden, forklarer Claussen.

Unni Claussen, samfunnskontakt ved NOAH, sier innskjerpingen ikke vil bety noen endring av betydning for NOAHs virksomhet på Langøya. Foto: NOAH.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE