Havnene får plikt til å ta imot oppfisket avfall

Forslaget innebærer at alle havner får plikt til å ta imot sorterte fraksjoner og avfall som er tatt opp av fiskeflåten.

Myndighetene foreslår skjerpede krav til havner for å bedre håndteringen av avfall fra skip og fiskefartøy, men fritidsbåthavner får enklere krav enn i dag. Blant endringene er at havnene får plikt til å ta imot avfall som fiskefartøyer har tatt opp.

Det er Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet som kommer med en felles anbefaling om endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Endringene innebærer gjennomføring av EUs nye skipsavfallsdirektiv og forslaget er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

I dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall. Direktoratene anbefaler at det innføres krav til havnene om å legge til rette for å ta imot sortert avfall fra skipene. Og det samme gjelder altså oppfisket avfall. Fiskefartøyene kommer ofte til land med både eget avfall og avfall de fisker opp fra havet. For at de skal bli kvitt dette anbefales at alle havner med anløp av fiskefartøy også skal kunne ta imot slikt avfall. – Krav til havnene om at de skal motta sortert avfall og oppfisket avfall vil redusere marin forsøpling og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Dette vil gjøre skipsfarten grønnere og mer sirkulær, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Direktoratene foreslår videre at tilleggskostnadene som disse endringene medfører blir finansiert gjennom det generelle avfallsgebyret, som havnene allerede har for avfall fra skip. Det anbefales at fiskefartøy også blir omfattet av denne ordningen med generelt avfallsgebyr. En slik finansiering innebærer at den økonomiske byrden blir jevnt fordelt fordi skipene og fiskefartøyene må betale gebyret uavhengig av om de leverer avfall eller ikke, heter det her.

Dermed foreslåes avvikling av den statsfinansierte prøveordningen «Fishing for litter», som har gitt fiskefartøyene anledning til å levere oppfisket avfall gratis i utvalgte havner.

– Å inkludere kostnader for å levere oppfisket avfall i det generelle avfallsgebyret, vil gi vesentlig lavere kostnad per innsamlet tonn, enn «Fishing for litter». Vi anbefaler derfor at denne ordningen fases ut, heter det i meldingen fra Miljødirektoratet.

Men for rene fritidsbåthavner er forslaget en oppmykning i forhold til dagens regeIverk. I dag er nemlig alle havner forpliktet til å ha en avfallsplan som skal godkjennes av fylkesmannen. Nå anbefales at «de mindre, ikke-kommersielle fritidsbåthavnene med sesongbasert bruk og som er tilknyttet kommunal avfallhåndtering», kan få unntak fra kravet om avfallsplan. – Unntaket vil være effektiviserende samtidig som vi fortsatt sikrer god avfallshåndtering i fritidsbåthavner, sier Ellen Hambro.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE