Kommunepolitikerne positive til Metallcos planer på Øra

Det nye anlegget til Metallco skal sortere shreddet metall til rene fraksjoner ved hjelp av LIBS-teknologi som bruker laser og analyserer spektrallinjene atomene i materialet sender ut

Formannskapet stiller seg bak utslippssøknaden fra Metallco, som skal starte sorteringsfabrikk på Øra. Forutsetningen er at det blir gjort støymålinger og at det er nattero rundt fabrikken. Det skriver Fredrikstad Blad.

Metallco Kabel etablerte seg på Øra i 2018 og sorterer og materialgjenvinner omkring 14 000 tonn brukte kabler i året. Nå investerer selskapet 100 millioner kroner i et nytt LIBS-sorteringsanlegg (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) som skal være det eneste i Norden. Med dette vil bedriften kunne levere enda renere fraksjoner til sine kunder.

Metallco sorterer ut aluminium og kobber fra kablene. Ved å gjenvinne 1 tonn aluminium spares ifølge Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) 6 tonn bauksitt, som er en naturlig forekommende heterogen aluminiummalm. I tillegg reduseres CO2-utslippene med 9 tonn, sammenliknet med jomfruelig aluminium. Hydro benytter aluminiumen til produksjon her i Norge. Det er prognoser på over 50 prosent økning av behovet for aluminium frem mot 2050, skriver NCCE.

Investeringen i denne nye LIBS-teknologien gjør det mulig å videreforedle fraksjonene her i Norge, i stedet for å eksportere disse til utlandet. Metallco legger på denne måten til rette for at vi kan utnytte råvaren her i Norge, samt en vesentlig besparelse i CO2-avtrykk. Anlegget vil ha en kapasitet på 15 tonn per time. Det vil være behov for 10 nye ansatte, med intensjon om å utvide etter hvert.

Investeringen er også koplet mot prosjektet «AluGreen», som skal utvikle og teste sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Prosjektet har et totalbudsjett på 125 millioner kroner og eies av Hydro, mens SINTEF er forskningspartner. Prosjektet går fra 2021 til 2024, og oppstart av anlegget til Metallco er en viktig milepæl i fremdriften av prosjektet.

Nå har altså Metallco fått kommunepolitikernes godkjenning etter at kommunedirektøren anbefalte at det gis tillatelse, og at det legges inn enkelte bestemmelser knyttet til støy, for å sikre bomiljøet og hensyn til levekår i omkringliggende boligområder. Ifølge Fredrikstad Blad hadde politikerne ingen innvendinger til dette og formannskapet sender en klar anbefaling til Statsforvalteren i Oslo og Viken om å godkjenne utslippssøknaden.

Ifølge søknaden skal det nye sorteringsanlegget motta inntil 15.000 tonn per år av et produkt fra fragmenteringsanlegg som kalles «Zorba».
«Zorba» består av ikke-magnetiske metaller, hovedsakelig aluminium, men også noe jern, rustfritt stål, kobber, messing, sink, bly og ulike kompositter. Hensikten er å sortere dette til renest mulig metallfraksjoner, slik at metallet kan gjenvinnes.
Råmaterialet til den nye sorteringsfabrikken vil i hovedsak komme fra Metallco Stene, og deres shredder som bryter ned metall i små biter. Disse skal sorteres i den nye fabrikken.
Dermed vil Øra få enda en tilvekst av gjenvinningsbedrifter, hvor vi i dag har en rekke selskaper som Batteriretur, Hydrovolt, Norsk Gjenvinning, Sirkel Glass, Metallco Kabel, Metallco Stene og Frevar, skriver Fredrikstad Blad.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE