Mye å rydde opp i i EGE

Rapporten fra granskingen av Energigjenvinningsetaten i Oslo er omsider lagt fram. Det er revisorselskapet PWC som har gjennomført granskingen på oppdrag fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo.
Det er spesielt her ved Romerike biogassanlegg at driftsproblemer har ført til overtidsbruk.
Det er spesielt her ved Romerike biogassanlegg at driftsproblemer har ført til overtidsbruk.

Bakgrunnen for oppdraget var som kjent at varslingsordningen i Oslo kommune hadde mottatt varsler med påstander om brudd på anskaffelsesregelverket, omfattende og ureglementert bruk av eksterne konsulenter og ansettelser uten ekstern eller intern utlysning. Byrådsavdelingen var i tillegg gjort oppmerksom på brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i EGE.

Rapporten skulle egentlig være ferdig før sommeren, men ble på grunn av den store mengden dokumenter utsatt tre ganger. Nå foreligger den altså, og den viser at det er mye å rydde opp i denne etaten.

201901427 00148 HOVEDDOKUMENT
201901427 00148 HOVEDDOKUMENT

Risiko for ulovlige og potensielt dyre direkteanskaffelser

PwC skriver at undersøkelsene bekrefter varselets påstander om brudd på anskaffelsesregelverket i EGE. Etter PwCs vurdering har EGE ikke sikret en forsvarlig innretning, organisering eller oppfølging av anskaffelsesarbeidet i etaten.

PwCs undersøkelser viser også at brudd på regelverket har skjedd gjennom hele kontrollperioden fra juni 2015 til mars 2019, og forut for dette. I tillegg beskriver ansatte gjennom intervjuer en kultur for manglende vilje eller evne til å overholde relevant regelverk for offentlige anskaffelser, selv om det i perioden har blitt forsøkt gjennomført ulike tiltak for å forbedre prosesser og rutiner i etaten, opplyses det.

Rapporten er kritisk til at  etaten kun i korte perioder har hatt egne ansatte jurister:

PwC finner dette kritikkverdig, særlig sett i lys av at EGEs anskaffelser er omfattet av forskjellige anskaffelsesregelverk, for henholdsvis klassisk sektor og forsyningssektoren. For hver enkelt anskaffelse må det således gjøres en konkret juridisk vurdering av hvilket regelverk som kommer til anvendelse.

Ettersom flere av EGEs kontrakter er store, teknisk omfattende og løper over tid stiller PWC spørsmål til at EGE i liten grad har hatt formelle systemer og rutiner som sikrer at lovens krav om forsvarlig beregning av anskaffelsens forventede totalverdi etterleves for alle anskaffelser.

Manglende kontrakter, manglende oppfølging av de kontrakter som er inngått og manglende samarbeid mellom innkjøp og linjen medfører risiko for ulovlige og potensielt dyre direkteanskaffelser, konkluderer PWC.

Driftsproblemer har gitt mye overtid

Når det kommer til bruk av overtid og brudd på arbeidsmiljøloven, skriver PWC at det i perioden fra januar 2017 til mars 2019 har vært vedvarende brudd på arbeidsmiljøloven i EGE. Selv om det er enkelte avdelinger hvor andelen av brudd er høyere, er likevel aml-brudd identifisert i flere av EGEs avdelinger.

Bruddene skyldes i stor grad høy overtidsbelastning på anleggene, og brudd på bestemmelsene om hviletid fra når en ansatt slutter på vakt til vedkommende starter en ny arbeidsdag. Det pekes først og fremst på tre årsaker til de vedvarende bruddene på arbeidsmiljøloven i EGE:

  • Utfordrende skiftplaner/arbeidstidsordninger på enkelte anlegg har ført til brudd på hviletidsbestemmelsene. Bruddene har ikke nødvendigvis vært grove (ofte brudd med 20 minutter over tillatt tid), men har kunnet akkumulert seg over tid til å utgjøre en stor del av det totale overtidsbildet til EGE.
  • Hjemmevaktsavtaler, spesielt ved Romerike biogassanlegg hvor det har vært hyppige utrykninger.
  • Tekniske utfordringer – driftsstabilitet: Data PWC har fått tilgang til viser at det har vært gjennomgående hyppig utløsing av A-alarmer ved Romerike biogassanlegg.

Reduksjonen av antall utrykninger i 2018 sammenlignet med 2017skyldes en klarere forståelse blant de ansatte for når det er nødvendig å rykke ut, i tillegg til en større fleksibilitet på når den ansatte trenger å løse problemet. Likevel er det etter PwCs vurdering en opplevelse blant de ansatte ved anlegget at Oslo kommune forventer at driften må gå, og at dette er høyeste prioritering.

PWC påpeker også manglende oppfølging og konkrete tiltak fra enhetsledelsen, manglende informasjon og rapportering fra EGE til byrådsavdelingen og manglende reaksjon og oppfølging blant representanter i byrådsavdelingen.

Beordringer endte i fast ansettelse

PWC har også kartlagt i hvor stor grad ledige stillinger er blitt lyst ut, og har kommet til at av 16 beordringer/ endrede stillingsbeskrivelser i ledersjiktet, er 14 ledere gitt fast ansettelse i en lederstilling etter forutgående beordring/endrede stillingsbeskrivelser, mens kun én lederstilling har vært tilsatt etter forutgående ekstern utlysning.

PWC vurderer det slik at det foreligger en risiko for at ansettelsesprosessene i EGE i visse tilfeller kan ha skjedd i strid med gjeldende regelverk.

Les hele rapporten her

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE