Produksjon av isolasjonsplater laget fra treavfall er et godt alternativ til forbrenning

Nordisk ministerråd har bestilt rapporten som gir ny kunnskap om hvordan treavfall kan utnyttes bedre og inngå i sirkulær økonomi.

En nordisk studie har sett på ulike løsninger for materialgjenvinning av treavfall og hvilke løsninger som gir best miljøeffekt.

Rapporten ble bestilt av Nordisk ministerråd og gir ny kunnskap om hvordan treavfall kan utnyttes bedre og inngå i sirkulær økonomi. EU har satt høye mål for materialgjenvinning av avfall. I Norge, Finland og Sverige går omlag 90 % av treavfallet i dag til energiutnyttelse gjennom forbrenning og mindre enn 10 % blir materialgjenvunnet. Det opplyser Miljødirektoratet.

Studien ble gjennomført ved hjelp av en livssyklusanalyse (LCA) som inkluderer transport, industriell sortering og bearbeiding av treavfallet, samt ulike behandlingsmetoder for å fremstille nye sluttprodukter av materialgjenvunnet råvare.

Materialgjenvinningsløsningene som ble analysert var produksjon av følgende produkter fra treavfall:

Sponplater

Kompositt (tre og plast)

Isolasjonsplater

Bioetanol

Biokull

Tekstilfiber

Referansescenariet var forbrenning av treavfall med energiutnyttelse.

Analysen ble gjennomført ved å studere konsekvenser for sju ulike miljøpåvirkningskategorier, herunder klimagassutslipp, forsuring og vannbruk.

Resultatene fra studien viser blant annet at produksjon av isolasjonsplater laget fra treavfall er et godt alternativ til forbrenning. Disse platene kan erstatte mineralull og plastskum.

Kunnskapsgrunnlag for offentlige og private aktører

Rapporten kan brukes av nasjonale myndigheter, kommuner og private aktører som kunnskapsgrunnlag for å velge gode behandlingsløsninger for treavfall.

Den er utarbeidet av Gaia Consulting Ltd og Sweco på oppdrag fra den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi.

Rapporten publisert på Nordisk Råd sin hjemmeside.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE