Halden vurderer å trekke seg fra Østfold Avfallssortering IKS

Halden kommune har basert seg på at matavfallet legges i grønne poser i restavfallsbeholderen for så å bli sortert ut i ettersorteringsanlegg. Når ØAS nå ikke vil ha matavfall inn i anlegget mener kommunedirektøren dette er i strid med selskapsavtalen.

Kommunedirektøren i Halden ber nå politikerne i kommunen om å ta stilling til om det er mislighold av avtalen kommunene har inngått om ettersorteringsanlegg på Øra,  dersom alle nå må bruke egen matavfallsdunk fremfor sortering i grønne poser. Det skriver Fredriksstad Blad.

«Dersom majoriteten i selskapet nå, etter at avtalen er inngått, omgjør innsamlingsordningen og begrunner dette med at alle skal ha lik innsamlingsordning reiser dette spørsmål om mislighold av et avtaleforhold», skriver kommunedirektøren i en sak Halden-politikerne får på bordet denne uka. Da blir hovedutvalget for plan, klima og miljø bedt om å ta stilling til veien videre i samarbeidet med de andre kommunene i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS).

Dette interkommunale selskapet skal som tidligere omtalt etablere et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall på Øra, med en anslått pris på 330 millioner. Det skal sortere husholdningsavfall fra 12 kommuner – deriblant Fredrikstad og Halden – når det står ferdig, trolig i 2024.

Halden-innbyggerne har de siste fire årene kildesortert matavfall i grønne poser som legges i restavfallsdunken. Idag blir dette levert til ettersortering på ROAFs anlegg, men planen er å levere til det nye anlegget på Øra når dette står ferdig.

Men nå er det klart at ØAS kommer til å anbefale at matavfall ikke går inn i anlegget, i stedet planlegger blant annet Fredrikstad å sette ut egne matavfallsdunker til innbyggerne.

Dette liker kommunedirektøren i Halden dårlig, han fastslår at innføring av separat matbeholder vil øke gebyrene med 500-600 kroner for hver abonnent. I saksfremlegget politikerne får på bordet, heter det at egen avfallsbeholder for matavfall aldri var noe tema da selskapsavtalen for ØAS ble utformet for tre år siden.

Samtidig slås det fast i avtalen at det skal være lik innsamlingsordning for alle deltagerkommunene. «Kommunedirektøren forstår kravet om lik innsamlingsordning som at alle skal benytte grønne poser sammen med restavfall i egen beholder. I all dokumentasjon som er lagt ved senere sakspapirer er prinsippet med grønn pose og utsortering på sorteringsanlegget det bærende prinsipp», heter det i sakseframlegget.

I avtalen er det også lagt inn 20 års bindingstid for kommunene – og et krav om at parter som fratrer skal dekke sin del av de gjenstående kostnadene.

Nå ber kommunedirektøren politikerne avklare om det kan være aktuelt for Halden å se nærmere på om egne matavfallsbeholdere representerer et vesentlig mislighold av avtalen som er inngått. Det vises til at IKS-loven sier at det er fullt mulig å gå ut av et selskap dersom misligholdet er vesentlig.

Roy Ulvang, daglig leder for Østfold Avfallssortering var ikke kjent med saken som nå legges fram i Halden før Fredriksstad Blad tok kontakt. – Vi har gjort en grundig prosess, hvor vi har lagt andres erfaringer til grunn for å fatte den beste beslutningen. Representanter fra kommunene og selskapene som står bak ØAS har bidratt aktivt i dette arbeidet. Blant annet bygger dette på ROAFs erfaringer, hvor Halden leverer avfallet sitt i dag. ROAF har tatt beslutning om å innføre egen dunk for matavfall, sier Ulvang til avisa.

Østfold Avfallssortering IKS er et interkommunalt selskap som ble stiftet i november 2019. Selskapet skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg på Øra, som skal sortere restavfall for 310 000 innbyggere i 12 kommuner. Eiere av selskapet er Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold Renovasjon IKS (Indre Østfold, Skiptvedt og Marker) og MOVAR IKS (Moss, Vestby, Råde og Våler).

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE