Ny innsamlingsplikt av løse batterier blir 65 prosent

Miljødirektoratet endrer krav til innsamlingsgrad av løse, bærbare batterier fra 30 til 65 prosent av produsentenes samlede import og produksjon.

Miljødirektoratet endrer kravet som godkjente returselskaper har til innsamlingsgrad av bærbare, løse batterier i avfallsforskriften § 3-11 andre ledd. Kravet til innsamlingsgrad økes fra 30 til 65 prosent av medlemmenes samlede import og produksjon av løse batterier.

Dette er i tråd med det returselskapene samler inn i dag, og sikrer at ikke flere batterier kommer på avveie og fører til store kostnader for samfunnet som følge av branner i infrastruktur for avfall. Endringen trer i kraft 1. januar 2024. Det opplyser direktoratet i en nyhetsmelding.

Feilsorterte batterier utgjør stor brannfare

Forskriftsendringen har vært på høring fra 5. mai til 5. august. Det kom inn 8 høringsinnspill. Alle høringsinnspill utenom en stiller spørsmål ved om Miljødirektoratet sin anbefaling om krav om 65 prosent innsamlingsgrad er høyt nok. Samtlige høringsinnspill peker på faren feilsorterte batterier utgjør for branner i avfalls- og gjenvinningsanlegg. Noen peker også på at omfanget av branner i slike anlegg har økt på en slik måte at det truer muligheten til å forsikre disse.

Miljødirektoratet vil følge utviklingen fremover

Returselskapene oppnår i dag en innsamlingsgrad på rundt 65 prosent. Miljødirektoratet mener det er riktig å tilpasse innsamlingsplikten av løse bærbare batterier i Norge til et nivå som samsvarer med hva som er mulig å oppnå i dag, og med det faktiske innsamlingsnivået. Å forskriftsfeste en innsamlingsgrad på 65 prosent sikrer at nivået opprettholdes i årene framover.

EUs nye batteriforordning stiller minimumskrav til innsamling av løse batterier på 43 prosent i 2023, 63 prosent i 2027 og 73 prosent i 2030. Disse kravene er hjemlet i EU-traktatens regler om miljø, noe som gir oss mulighet til å ha strengere nasjonale krav. Miljødirektoratet har foreslått to alternative innsamlingskrav i forbindelse med gjennomføringen av batteriforordningen. De to alternativene er videreføring av krav om 65 prosent innsamling frem til 2030. Det andre alternativet er å innføre krav om 73 prosent allerede 18. august 2025.

Les mer om de planlagte endringene i batteriforordningen her

Flere tiltak bidrar til å forhindre batterier på avveier og branner i avfallsanlegg

Det er flere eksisterende og kommende tiltak som vil bidra til å forhindre feilsortering av batterier. Under forklarer direktoratet kort noen av disse:

Forhandlere av batterier har plikt til å informere om at de tar imot batterier i sine lokaler. Det føres også tilsyn med at forhandlerne ivaretar sine plikter, noe som kan bidra til mindre feilsortering.

Returselskapene for batterier har plikt til å informere publikum om korrekt sortering av batterier. I september 2023 ble det gjennomført en felles landsdekkende informasjonskampanje i regi av Loop. Informasjon til publikum i regi av myndigheter og andre aktører kan bidra til mindre feilsortering.

Batterier i elektrisk og elektronisk avfall samles inn i regi av de godkjente returselskapene for elektronikk.

Miljødirektoratet koordinerer gjennomføringen av EUs batteriforordning i norsk rett. Kravene i forordningen vil blant annet bidra til sikrere batterier. Videre stiller forordningen krav om at det skal gjøres plukkanalyser av batterier i restavfall og i elektronikk. Dette vil gi nyttig informasjon til å videreutvikle tiltak mot feilsortering av batterier og måle utviklingen. Forordningen stiller også krav om at bedrifter som selger via nett må ha løsning for retur av batterier.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE