Offentlige anskaffelser av transport bør prioritere el og biogass foran flytende biodrivstoff

TOPPSCORE: Elektriske avfallsbiler vil komme best ut i miljøvurderingen ved offentlige anskaffelser dersom innkjøpsrådene som nå presenteres blir fulgt.

Miljødirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet nye innkjøpsråd for tungtransport og busser. Anbefalingen her er at såkalte nullutslippsløsninger og biogass prioriteres foran biodrivstoff, fordi omsetningen av biodrivstoff stimuleres ved hjelp av innblandingskravet.

 

– Offentlige anskaffelser er viktige for å fremme klimavennlig teknologier som ikke er omfattet av nasjonale omsetningskrav, som nullutslippsteknologi og biogass. De reviderte innkjøpsrådene for tungtransport på vei ivaretar disse hensynene, sier Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

I meldingen fra direktoratene framgår det at klimaeffekten ved kjøp av flytende biodrivstoff i offentlige anskaffelser er svært begrenset, fordi bruken av dette i veitransporten er regulert av omsetningskravet. Dette kravet innebærer en plikt for bensinstasjoner om å selge en viss andel biodrivstoff, og denne andelen ble fra nyttår økt til på 24,5%. Avansert biodrivstoff skal utgjøre minst 9%. Det er varslet innføring av omsetningskrav også for sjøtransport og anleggsdiesel fra 2022, og fra da av vil rådet om å prioritere el og biogass i offentlige anskaffelser også gjelde disse områdene.

For dette vil øke etterspørselen etter avansert biodrivstoff vesentlig, og det framgår i meldingen at allerede dagens omsetningskrav krever 350 millioner liter avansert biodrivstoff årlig. Det utgjør ca 10% av den globale produksjonen og mer enn den planlagte norske produksjonen fram mot 2030.

– Ved å rendyrke omsetningskravet som virkemiddel for flytende biodrivstoff, legges det bedre til rette for at offentlige anskaffelser kan bidra til raskere innfasing av nullutslipp og biogass, som er viktig for omstillingen av transportsektoren, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

 

Den oppdaterte matrisen for poengtildeling ved offentlige innkjøp av transport gir høyest score for el og hydrogen, men biogass kommer også godt ut. Men det understrekes at matrisen er veiledende og kan benyttes av oppdragsgivere som ønsker å bruke
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE