Avfall Norge ber om krisepakke for bransjen

Avfall Norge har sendt brev til Finansdepartementet og bedt om at det utarbeides en krisepakke spesielt rettet mot avfalls- og gjenvinningsbransjen. Bekymringen gjelder spesielt de private aktørene, som allerede har begynt å permittere ansatte.
TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

K +

TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

I brevet pekes det på følgende problemer for avfallsaktørene:

1.Lave marginer forsterkes av fallende oljepriser og at man har bak seg en lang

periode med lave priser i markedet for resirkulerte råvarer.

2.Høy andel faste kostnader ved drift gjør vanskelig å tilpasse driftskostnadene uten

å samtidig ramme samfunnskritiske tjenester.

3.Siden våre medlemmer inngår i alle andre bransjer verdikjeder, rammes bransjen

både umiddelbart og svært bredt av de omfattende aktivitetsbegrensende tiltakene

som er iverksatt.

Kan bli mye verre

Avfall Norge legger ikke skjul på at situasjonen vil forverre seg og skriver videre:

– Dette betyr at mange av våre medlemmer allerede har permittert ansatte og dratt ned alle

kostnader som ikke inngår direkte i opprettholdelse av samfunnskritiske tjenester.

Ytterligere nedskalering vil uunngåelig gå utover evnen til å opprettholde samfunnskritiske

tjenester. Med en videreføring av tiltakene til over påske forverres situasjonen dag for dag

og det stor usikkerhet knyttet til utviklingen i blant annet byggebransjen. Sentrale aktører står derfor i fare for å oppleve akutt likviditetsmangel. Dette vil forsterkes av en forventet trend med økende tap på utestående fordringer.

Mellom to stoler

Det heter videre at den finansielle hjelpepakken som Stortinget vedtok 21. mars, ikke hjelper de store avfallsaktørene særlig mye. – De fem store private aktørene i bransjen faller mellom to stoler. De er for store for den såkalte SMB-pakken, som altså retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men samtidig for små til å nyttiggjøre seg ordningen med utstedelse av lån gjennom Statens obligasjonsfond, forklarer Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

SMB-pakken innebærer at Staten garanterer for 90% av nye lån inntil 50 millioner kroner. Avfall Norge foreslår i brevet at denne rammen utvides til 300 millioner og gjøres gjeldende for bedrifter med opptil 2000 ansatte.

Grønn omstilling

Avfall Norge slutter seg også til Norsk Industri sitt forslag om fritak for arbeidsgiveravgift i mars og april, alternativt en kompensasjonsordning for faste kostnader. Her vises til at den danske regjeringen innførte en slik ordning 19. mars, der staten kan dekke inntil 75 % av lønnskostnadene i tre måneder, mot at bedriftene ikke sier opp folk.

Til slutt i brevet henger Avfall Norge på noen kjepphester som nå karakteriseres «langsiktige tiltak rettet mot en grønn omstilling i løpet av kort tid». Blant disse er en snarlig avklaring på hva som skjer etter at deponiet på Langøya avsluttes. Videre at vi må komme i gang med CO2-fangst fra avfallsanlegg, økt utnyttelse av biogass og etablering av pilotprosjekter for økt materialgjenvinning. Men her loves det å komme tilbake med mer konkrete forslag senere.

Den 27. mars, etter at Avfall Norge hadde sendt sitt brev,  la finansminister Jan Tore Sanner fram sin «kontantstøttepakke» for dekning av berørte virksomheters faste kostnader. Avfall Norge mener det er vanskelig å vurdere effekten av denne for sine medlemmer før flere detaljer gjøres kjent.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE