Miljødirektoratet slår alarm

K +

SIER FRA: Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet gir klar beskjed om at den strie strømmen av nytt regelverk fra EU gir direktoratet store utfordringer. Foto: Geir Mogen, Buckethaus.

I en høringsuttalelse til EUs store klimapakke advarer Miljødirektoratet om at forvaltningen har for lite ressurser til å håndtere alle endringene som kommer. – Jeg har arbeidet i miljøforvaltningen i mer enn 30 år, men aldri har jeg opplevd en slik tsunami av nytt regelverk, sier Ellen Hambro.

EU-kommisjonen la i juli fjor fram den omfattende lovpakken «Fit for 55» som inneholder de lovendringene som skal sette EU i stand til å nå 55 % utslippskutt i 2030. Og som følge av EØS-avtalen må mesteparten av disse lovendringene også implementeres i Norge. Den norske regjeringen har derfor sendt hele denne pakken ut på en høring, og det er i sitt høringssvar til denne at Miljødirektoratet kommer med sine advarsler. Ifølge nettstedet energiogklima.no, som omtalte saken først, står det her blant annet at den norske forvaltningen mangler ressurser til å få på plass regelverket og veilede berørte aktører.

– Kan gå ut over kvaliteten

Og bekymringen utdypes videre: Klimaomstillingen vi skal gjennom må gå raskt, og det vil kreve betydelig innsats fra mange aktører i samfunnet. Tempoet bør ikke gå på bekostning av kvalitet og demokratiske prosesser. Vi er bekymret for at Miljødirektoratet og andre relevante fagetater ikke har nok ressurser til å sikre at nytt regelverk utarbeides, implementeres og forvaltes slik klimamålene forutsetter,» avslutter direktoratet sin høringsuttalelse. – Konsekvensen av det kan være at konkurranseevnen til norsk næringsliv blir svekket. I tillegg kan det gjøre at vi ikke når de miljø- og klimaforbedringene vi skal, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro

– Enormt arbeidspress

Hun utdyper dette slik overfor Kretsløpet. – Regelverksendringene er ofte komplekse og omfatter flere sektorer. Først må vi sette oss inn i forslagene og hva de vil bety for Norge. Deretter bør vi ha en prosess med berørte bransjer før vi kommer med forslag til nytt norsk regelverk. Dette skal i sin tur på høring, det er også viktig at vi er i stand til å forberede og veilede norske virksomheter om hva som kommer. Vi har mange dyktige medarbeidere, men med det tempoet endringene nå skjer blir arbeidspresset rett og slett enormt. Det føler jeg det er riktig av oss å si fra om.

Nytt navn, men ikke flere medarbeidere

Avfallshåndtering og gjenvinning er definitivt et område der EU har ambisjoner og der nye direktiver og forordninger kommer på løpende bånd. Mye av dette havner i seksjonen som inntil nylig het Seksjon for avfall og gjenvinning, men som nå har fått navnet Seksjon for sirkulær økonomi. Den skal blant annet sørge for at de forpliktelsene som følger av nytt EU-regelverk ivaretas i Norge, seksjonen har også ansvar for å koordinere EU/EØS-arbeidet i direktoratet. Men nytt navn er ikke det samme som at den får nye medarbeidere. – Den totale bemanningen i Miljødirektoratet må tas ned år for år, som følge av de såkalte ABE-kuttene. (Solberg-regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering av byråkratiet innebærer at etatenes driftsbudsjett har blitt kuttet med 0,5 % årlig, red.anm.) Vi har derfor ikke hatt mulighet til å styrke denne seksjonen nå, men har i hvert fall klart å beholde den ubeskåret, sier Ellen Hambro. Det betyr at seksjonen, som ledes av Hege Rooth Olbergsveen, fortatt har 18 medarbeidere.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE